Česká katolická beseda v Paříži navazuje na činnost bývalé České katolické misie v Paříži, která měla už někdy od třicátých let na starosti pastoraci českých vystěhovalců a uprchlíků. Po pádu železné opony byl poslední duchovní správce Misie Otec Petr Kolář povolán zpátky do Čech, a protože kvůli velkému nedostatku kněží doma nemohl být na jeho místo jmenován nikdo jiný, musela být Misie jako kanonická struktura zrušena.

Od roku 1990 se tedy o pořádání českých mší snaží věřící sami, s vědomím a morální podporou pařížského arcibiskupství. Na žádost arcibiskupství se ale jméno muselo změnit a to nynější bylo vybráno hlasováním.

Mše svaté v češtině se konají během školního roku, a to přibližně jednou za měsíc, podle časových možností kněží a podle toho, kdy je volná kaple a sál v Centre Sèvres. Po mši jsou pravidelná posezení, občas s programem (přednášky, diskuse, divadlo, výstava). Výjimečně pořádáme výlety (Mont Saint-Michel, Parc des Sceaux, Chartres, procházka po ignaciánské Paříži, barbecue v zahradě jezuitského domu ve Vanves). Rádi bychom, aby Beseda byla místem otevřeným pro všechny, místem duchovního občerstvení a setkávání.

Za to, že se dařilo a daří činnost Besedy udržet, děkujeme obětavým kněžím, kteří byli ochotni navíc ke svým povinnostem se o Besedu starat. V časovém pořádku jmenujme PP. Koláře, Umlaufa, De Bruyn, Drobného, Meda, Pavlů, Gábora a Lichnera. Velký dík patří Otcům jezuitům za laskavé poskytování kaple a sálu v Centre Sèvres. Je to projev otevřenosti a důvěry, kterého si velice vážíme. V neposlední řadě je potřeba zmínit také obětavost laiků. Díky nim je Beseda zajištěna hmotně a navíc obstarávají všechnu tu nenápadnou práci, která nebije do očí, ale bez níž by nebylo možné nic.

Co chystá budoucnost ? Po odchodu P. Lichnera z Paříže se situace zdála velmi kritická, ale díky P. Novákovi z Komunity Chemin Neuf bylo možné české mše sv. udržet ještě pro další školní rok !

Ve školním roce 2012-2013 byly české mše sv. zajištěny díky vstřícnosti P. Jakuba Meda a P. Ondřeje Salveta, kteří střídavě dojížděli z České republiky. Přesto, že takové řešení vyžaduje hodně jejich času a složitou organizaci (zástup ve farnosti, cesta), souhlasili s tím, že se budou snažit pokračovat ještě tento školní rok 2013-2014.

A dál ... Budeme se snažit udělat, co je v našich silách, ale to jistě nestačí, proto prosíme všechny o modlitbu. Potom se už nestarejme o zítřek, dost má každý den svého trápení. Mějme důvěru v Hospodina.

............................


L'Amicale Catholique Tchèque de Paris continue dans l'action de l'ancienne Mission Catholique Tchèque de Paris qui s'occupait, depuis les années trente, de la pastoration des émigrés et exilés tchèques. Après la chute du rideau de fer, le dernier prêtre chargé de la Mission Tchèque, le Père Kolar, a été appelé à retourner en République Tchèque. En raison d'un grand manque de prêtres là-bas, il n'y avait personne de disponible pour le remplacer, et la Mission a cessé son existence en tant que structure régulière de droit canonique.

Les messes en tchèque sont alors organisées, depuis 1990, par les fidèles restés sur place, et cela avec l'aval et le soutien moral de l'archevêché de Paris. Néanmoins, sur la demande de l'archevêché il fallait que la Mission change de nom : d'où le nouveau nom, celui de l'Amicale, qui a été choisi par le vote parmi les fidèles.

Les messes en langue tchèque ont lieu durant l'année scolaire, à peu près une fois par mois. Les dates dépendent de l'emploi du temps des prêtres et de la disponibilité de la chapelle et de la salle du Centre Sèvres. Les messes sont régulièrement suivies par des rencontres, parfois avec un programme (conférences, débats, théâtre, exposition). Exceptionnellement, nous arrivons à organiser une sortie (Mont Saint-Michel, Parc des Sceaux, Saint-Germain-en Laye, Chartres, promenade dans Paris sur les pas de St Ignace, pique-nique dans le jardin de la Maison des jésuites à Vanves). Le but de l'Amicale est de proposer un lieu overt à tous, un lieu de ressourcement spirituel et de rencontres.

Le fonctionnement de l'Amicale ne serait possible sans le dévouement de quelques prêtres qui ont accepté de la prendre en charge en plus de leurs occupations régulières. Dans l'ordre chronologique, nommons ici les Pères Kolar, Umlauf, Drobny, Med, Pavlu, Gabor et Lichner. Un grand merci revient aux Pères Jésuites pour leur aimable permission d'utiliser la chapelle et la salle du Centre Sèvres. Nous y voyons une expression de confiance qui nous rend profondément reconnaissants. Et, enfin, il faut mentionner le dévouement des laïcs. Ce sont eux qui assurent le côté matériel de l'Amicale et se chargent de tous ces petits travaux qui ne sautent pas aux yeux mais sans lesquels rien ne serait possible.

Quel sera le futur ? Après le départ du Père Lichner la situation nous semblait critique, mais grâce à l'arrivée à Paris du Père Novak de la Communauté Chemin Neuf il ětait possible de maintenir les messes en Tchèque encore pour une anněe de plus !

Pendant l'année scolaire 2012-2013, les messes tchèques ont été assurées grâce à la bonne volonté des PP Jakub Med et Ondrej Salvet, qui venaient, à tour de rôle, de la République Tchèque. Malgré toute la difficulté qu'un tel arrangement comporte, en terme de demande de leur temps et d'organisation nécessaire (remplacement dans leur paroisse, voyage), ils ont aimablement accepté de continuer encore pendant cette année scolaire, 2013-2014.

Et ensuite... nous chercherons, mais cela ne suffira certainement pas, et votre prière sera d'une grande aide. Après, ne nous faisons pas trop de souci pour demain, à chaque jour suffit sa peine. Ayons confiance dans le Seigneur.
............................


Česká katolická beseda v Paříži - Amicale Catholique Tchèque de Paris
katolickabeseda (AT) yahoo.fr
Poslední změna - dernière modification 26/9/2013